Oanbieding ‘oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit’

It bestjoer hat op tongersdei op 10 maart it ‘oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân’ oanbean oan deputearre Sietske Poepjes.

Yn it boekje hawwe wy tsien oanrekommandaasje oan sawol de provinsje as it ryksregear:

  1. ‘Fytspaad’ ynstee fan ‘fietspad’
  2. Kenteken mei romte foar FRL
  3. Ferkearskampanje  “de skoallen binne wer begûn”
  4. ‘Ttrochgeand ferkear’ ynstee fan ‘doorgaand verkeer’
  5. Twatalige opskriften plysje/politie
  6. Frysktalige ID-kaarten, rydbewizen en paspoarten
  7. Frysktalige rjochtbankstimpel
  8. Frysk nasjonaliteit op  ID-kaarten, rydbewizen en paspoarten
  9. Meartalige úttreksel út de Gemeentlike Basis Administraasje (GBA)
  10. Foarstel om A7 in namme te jaan (û.o. Redbadwei)

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1135541-jongfryske-mienskip-wol-mear-frysk-op-de-dyk-net-fietspad-mar-fytspaad

Jongfryske Mienskip komt mei oanfalsplan foar mear Frysk op ’e dyk

 

Diel dit berjocht:

Foarige post
‘Wylde betinking’ Slach by Warns
Folgjende post
Wer sa’n hearlike smûke jûn

Resinte berjochten