Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

De Jongfryske Mienskip brocht yn maart 2022 syn Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân út. In foarbyld dat dêryn neamd wurdt is dat de kampanje De scholen zijn weer begonnen fan Veilig Verkeer Nederland (VVN) yn de provinsje Fryslân yn it Frysk moat. Dat is slagge. De sandwichbuorden fan de kampanje 2023 wienen yn it Frysk. 

Diel dit berjocht:

Foarige post
Ynternasjonale Fryslân Dei
Folgjende post
Autonomy Sympoasium

Resinte berjochten