Poloshirt Jongfryske Mienskip

Kreaze polo mei logo fan de Jongfryske Mienskip.

Category:

Description

Algemiene betingsten

ENGLISH: Our general terms and conditions are in Frisian only. If you decide to purchase an item, you automatically accept our general terms and conditions.

NEDERLANDS: Onze algemene voorwaarden zijn enkel in het Fries opgesteld. Indien u besluit tot koop over te gaan, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Kêst 1 – Definysjes

Yn dizze betingsten wurdt ferstien ûnder:

 • Betinktiid: de termyn dêr’t  de keaper gebrûk meitsje kin fan syn herroppingsrjocht;
 • Keaper: de natuerlike persoan dy’t net hannelet yn it útoefenjen fan berop oft bedriuw en in oerienkomst op ôfstân oangiet mei de feriening;
 • Dei: kalinderdei;
 • Herroppingsrjocht: de mooglikheid foar de keaper om binnen de betinktiid ôf te sjen fan de oerienkomst op ôfstân;
 • Feriening: de natuerlike of rjochtspersoan dy’t produkten op ôfstân oan keapers oanbiedt;
 • Oerienkomst op ôfstân: in oerienkomst wêrby ‘t yn it ramt fan in troch de feriening organisearre systeem foar ferkeap op ôfstân fan produkten, oant en mei it sluten fan de oerienkomst inkeld gebrûk makke wurdt fan ien of mear techniken foar kommunikaasje op ôfstân;
 • Technyk foar kommunikaasje op ôfstân: dat brûkt wurde kin foar it sluten fan in selde oerienkomst, op ‘e tiid yn deselde oerienkomst:
 • Algemiene Betingsten: de jildende Algemiene Betingsten fan de feriening.

Kêst 2 – Identiteit fan de feriening

Jongfryske Mienskip, Keetwâltsje 54, 8921 EV Ljouwert

Jongfryskemienskip[apesturtsje]gmail.com

KVK 55464386

Kêst 3 – Tapaslikens

Dizze algemiene betingsten binne fan tapassing op elk oanbod fan de feriening en op elke ta stân te kommen oerienkomst op ôfstân en bestellingen tusken feriening en keaper.

Alle oare betingsten wize wy mei klam ôf.

Alle oerienkomsten wurde inkeld elektroanysk sletten. De algemiene betingsten sille dêrby altyd per artikel sjen litten wurde. Mocht dat net gean, dan sille de algemiene betingsten sûnder kosten elektroanysk ferstjoerd wurde.

Undúdlikheden oer de útlis of ynhâld fan ien of meardere bepalingen fan ús betingsten, moatte útlein wurde ‘nei de geast’ fan dizze algemiene betingsten.

Kêst 4 – It oanbod

As in oanbod in beheinde jildichheidsdoer hat of ûnder betingsten bart, wurdt dat mei klam yn it oanbod neamd. It oanbod is frijbliuwend. De feriening hat it rjocht om it oanbod te feroarjen en oan te passen.

It oanbod befettet in folsleine en krekte omskriuwing fan de produkten dy’t oanbean wurde. De beskriuwing is genôch detaillearre om in goede beoardieling fan it oanbod troch de keaper mooglik te meitsjen. As de feriening gebrûk makket fan ôfbyldingen binne dy in wierheidsgetrouwe werjefte fan de oanbeane produkten.

Alle ôfbyldingen, spesifikaasjegegevens yn it oanbod binne in yndikaasje en kinne gjin oanlieding wêze ta skeafergoeding of ûntbining fan de oerienkomst. De feriening kin net garandearje dat de werjûne kleuren eksakt oerienkomme mei de echte kleuren fan de produkten.

Elk oanbod befettet sadanige ynformaasje, dat foar de keaper dúdlik is wat de rjochten en ferplichtingen binne, dy’t oan it akseptearjen fan it oanbod ferbûn binne. Dat giet benammen om:

 • de priis ynklusyf belestingen;
 • de mooglike kosten fan ferstjoeren;
 • de wize wêrop’t de oerienkomst ta stân komme sil en hokker rjochtshannelingen dêrfoar nedich binne;
 • it al as net fan tapassing wêzen fan it herroppingsrjocht;
 • de wize fan beteljen, ôflevering en útfiering fan de oerienkomst;
 • de termyn foar it fêststellen fan it oanbod, dan wol de termyn dêr’t de feriening de priis yn garandearret;
 • de hichte fan it taryf foar kommunikaasje op ôfstân op ôfstân op ‘e kosten fan de kosten fan de wize
 • of de oerienkomst nei it ta stân kommen wurdt argivearre, en sa ja op hokker dy foar de keaper te rieplachtsjen is;
 • de wize wêrop’t de keaper, foar it sluten fan de oerienkomst, de troch him yn it ramt fan de oerienkomst ferbrede gegevens kontrolearje kin en as jo wolle, werstelle;
 • wy slute inkeld Frysktalige oerienkomsten;
 • de gedrachskoades dêr ‘t de ûndernimmer him op ûnderwurpen en de wize fan de wize ôfstân fan de oerienkomst troch de oerienkomst troch te fieren;

Kêst 5 – De oerienkomst

As de keaper it oanbod elektroanysk akseptearre hat, befêstiget de feriening fuortendaliks op elektroanyske wize de ûntfangst fan it oanfurdigjen fan it oanbod. De feriening treft de passende technyske en organisatoaryske maatregels om de elektroanyske oerdracht fan data te befeiliging en soarget foar in feilige webomjouwing. By it elektroanysk beteljen sil de feriening achtslaan op de feilichheidsmaatregels. Nei betelling sil de feriening it bestelde produkt leverje.

Kêst 6 – Herroppingsrjocht

By levering fan produkten: By de oankeap fan produkten hat de keaper de mooglikheid om de oerienkomst sûnder opjefte fan reden te ûntbinen foar 14 dagen. Dy betinktermyn giet yn op ‘e dei nei ûntfangst fan it produkt troch de keaper of in foarôf troch de keaper oanwiisd en oan de feriening bekend makke fertsjintwurdiger.

Yn ‘e betinktiid sil de keaper soarchfâldich omgean mei it produkt en de ferpakking. Hy sil it produkt allinnich mar yn dy mjitte útpakke of brûke foar safier ‘t dat nedich is om beoardielje te kinnen oft er it produkt hâlde wol. As er fan syn roprjocht gebrûk makket, sil er it produkt mei alle levere tabehearren en – as ridlikerwize mooglik – yn de orizjinele steat en ferpakking oan de feriening weromstjoere, konform de troch de feriening grutte reedlike en dúdlike ynstruksjes.

Wannear’t de keaper gebrûk meitsje wol fan syn herroppingsrjocht, is er ferplichte om dat binnen 14 dagen, nei ûntfangst fan it produkt, kenber te meitsjen oan ‘e feriening. It kenber meitsjen moat de keaper dwaan troch in e-mail te stjoeren. Neidat de keaper kenber makke hat om gebrûk meitsje te wollen fan syn herroppingsrjocht, moat de klant it produkt binnen 14 dagen weromstjoere. De keaper moat bewize dat de levere saken op ‘e tiid weromstjoerd binne, bygelyks troch in bewiis fan ferstjoeren.

As de keaper nei ôfrin fan de yn lid 2 en 3 neamde terminen net kenber makke hat gebrûk meitsje te wollen fan syn herroppingsrjocht respektyflik it produkt net oan de feriening weromstjoerd hat, is de keap in feit.

Kêst 7 – Kosten yn gefal fan ‘herropping’

As de keaper gebrûk makket fan syn ‘herroppingsrjocht’, komme op syn heechst de kosten fan weromstjoeren foar syn rekken. As de keaper in bedrach betelle hat, sil de feriening dat bedrach sa gau mooglik, mar uterlik binnen 28 dagen nei it herroppen, werombetelje. Dêrby jildt de betingst dat it produkt al weromkrigen is troch de feriening of slutend bewiis fan it folsleine weromstjoeren oerlein wurde kin.

Werombetelling sil barre fia de selde betelmetoade (elektroanysk) dy’t troch de keaper brûkt is. By it skansearjen fan it produkt troch ûnsekuere omgong troch de keaper sels is de keaper oanspraaklik foar eventuele weardefermindering fan it produkt. De keaper kin net oanspraaklik steld wurde foar weardefermindering fan it produkt wannear ‘t troch de feriening net alle wetlik ferplichte ynformaasje oer it herroppingsrjocht jûn is, dat barre moat foar it sluten fan de keapoerienkomst.

Kêst 8 – Utsluting herroppingsrjocht

De feriening kin it herroppingsrjocht fan de keaper útslute foar al syn produkten. It útsluten fan it herroppingsrjocht jildt allinnich as de feriening dat dúdlik yn it oanbod, alteast op ‘e tiid foar it sluten fan ‘e oerienkomst, oanjûn hat.

Kêst 9 – De priis

Foar de yn it oanbod neamde jildichheidsdoer wurde de prizen fan de oanbeane produkten net ferhege, behâldens priiswizigingen as gefolch fan feroaringen yn btw-tariven.

Yn ôfwiking fan it foarrige lid kin de feriening produkten wêrfan’t de prizen bûn binne oan skommelingen op de finansjele merk en dêr’t de feriening gjin ynfloed op hat, mei fariabele prizen oanbiede.

De yn it oanbod fan produkten neamde prizen binne ynklusyf btw.

Alle prizen binne ûnder foarbehâld fan druk – en setflaters. Foar de gefolgen fan druk – en setflaters wurdt gjin oanspraaklikens oannommen. By druk – en setflaters is de feriening net ferplichte om it produkt neffens de ferkearde priis te leverjen.

Kêst 10 – Konformiteit en garânsje

De feriening stiet der noed foar dat de produkten foldogge oan de oerienkomst, de yn it oanbod neamde spesifikaasjes, oan de reedlike easken fan deugdlikens en/of brûkberens en de op de datum fan it ta stân kommen fan de oerienkomst besteande wetlike bepalingen en/of oerheidsfoarskriften.

Foar safier’t oerienkommen stiet de feriening der ek noed foar dat it produkt geskikt is foar oar as gewoan gebrûk.

In garânsje dy’t troch de feriening, fabrikant of ymporteur jûn wurdt, docht neat ôf oan de wetlike rjochten en foarderingen dy’t de keaper op grûn fan de oerienkomst tsjinoer de feriening jilde litte kin.

By stikkene of ferkeard levere produkten moat de keaper binnen 4 wiken nei levering skriftlik per e-mail melding dwaan oan de feriening.

Weromstjoeren fan ‘e produkten moat dien wurde yn ‘e orizjinele ferpakking en noch yn ‘e steat. Oars is de keap definityf.

De feriening is nea ferantwurdlik foar de úteinlike geskiktheid fan de produkten foar elke yndividuele tapassing troch de keaper, likemin foar mooglike advizen oangeande it brûken of it tapassen fan de produkten.

De garânsje jildt net as:

 • de keaper de levere produkten sels reparearre hat en/of bewurke of troch tredden reparearje litten hat en/of bewurke;
 • de levere produkten oan abnormale omstannichheden bleatsteld wienen of rûch behannele wienen of yn striid wienen mei de oanwizings fan de feriening en/of op de ferpakking behannele wienen;

Kêst 11 – Levering en útfiering

De feriening sil de grutst mooglike foarsichtichheid yn acht nimme by it yn ûntfangst nimmen en by it útfieren fan bestellingen fan produkten.

As plak fan levering jildt it adres dat de keaper oan de feriening trochjûn hat.

Mei achtslaan fan wat dêroer yn lid 4 fan dit kêst skreaun is, sil de feriening de akseptearre bestellingen sa gau mooglik mar uterlik binnen 60 dagen útfiere, of it moast wêze dat keaper akkoart gien is mei in langere leveringstermyn. Hellet de feriening de besoarchtermyn net, dan krijt de keaper uterlik nei 30 dagen berjocht oer de lettere levering. De keaper hat yn dat gefal it rjocht om de oerienkomst sûnder kosten te ûntbinen. De keaper hat gjin rjocht op in skeafergoeding.

Alle leverterminen binne yndikatyf. Oan eventuele neamde terminen kin de keaper gjin rjochten ûntliene. It ferstriken fan in termyn jout de keaper gjin rjocht op skeafergoeding.

Yn gefal fan ûntbining neffens lid 3 fan dit kêst sil de feriening it bedrach dat de keaper betelle hat sa gau mooglik, mar uterlik binnen 28 dagen nei ûntbining, werombetelje.

As it leverjen fan in besteld produkt ûnmooglik is, sil de feriening him ynspanne om in ferfangend artikel beskikber te stellen. Oars wurdt de keaper sa gau mooglik op ’e hichte brocht en wurdt it jild elektroanysk werombetelle. Uterlik by de besoarging sil op dúdlike en begryplike wize meld wurde dat in ferfangend artikel levere wurdt. By ferfangende artikelen kin it herroppingsrjocht net útsletten wurde. De kosten fan in eventuele retoerfracht binne foar rekken fan de feriening.

It risiko fan skansearring en/of fermissing fan produkten leit by de feriening oant it momint fan besoarging oan de keaper of in foarôf oanwiisd en oan de feriening bekend makke fertsjintwurdiger, of it moast wêze dat der útdruklik oars oerienkommen is.

Kêst 12 – Doerrtrânsaksjes

De feriening giet gjin doertrânsaksjes oan. Alle keapen binne ienmalich.

Kêst 13 – Beteljen

Alle bestellingen wurde elektroanysk betelle. Oare betelfoarmen wurde net akseptearre, útsein wannear’t de feriening yn yndividuële gefallen – en op fersyk fan de feriening sels – oars beslút.

Kêst 14 – Klachteregeling

De feriening hat in eigen klachteproseduere en behannelet de klacht neffens dy klachteproseduere ôf.

Klachten oer de útfiering fan de oerienkomst moatte binnen 2 moanne folslein en dúdlik omskreaun yntsjinne wurde by de feriening, neidat de keaper de gebrekken konstatearre hat.

By klachten moat de keaper him alderearst keare ta de feriening.

By de feriening yntsjinne klachten wurde binnen in termyn fan 28 dagen rekkene fan de datum fan ûntfangst ôf beantwurde. De feriening kin dy termyn mei 28 dagen ferlingje as dy net by steat is de earste termyn oan te hâlden.

Wannear’t de feriening it mei de klacht lykfine kin, dan sil de feriening it product ferfange.

Kêst 15 – Skeel

Op oerienkomsten tusken de feriening en de keaper dêr’t de algemiene betingsten op slaan, is allinnich Nederlânsk rjocht fan tapassing. Ek as de keaper bûten Nederlân wennet. It Weensk Keapferdrach is net fan tapassing.

Kêst 16 – Oanfoljende of ôfwikende bepalingen

Oanfoljende of fan dizze algemiene betingsten ôfwikende bepalingen meie net yn it neidiel fan de keaper wêze en de keaper sil steefêst elektroanysk (e-mail) berjocht oer oanfoljende of ôfwikende bepalingen krije.