PODCAST SEARJE ÔFLEVERING 5: Henk Wolf

De Jongfryske Mienskip hat in podcast-pilot makke wêryn’t wy mei sân gasten prate oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Wy hoopje dat jimme der in soad harkwille oan belibje. Yn ‘e auto, by de kuier of mei byldskerm derby noflik op ‘e bank: lit it ús witte fia de sosjals mei it stekje: #JFMpodcast.

Yn dizze fiifde ôflevering is taalkundige, dosint en skriuwer Henk Wolf te gast. We prate mei Henk oer in mooglik minder bekend ûnderwerp: it Sealterfrysk. Dêrnjonken ha we it oer minderheidstalen, ‘politiekerig’ opkomme foar dyn taal en it mienskiplike gefoel fan sprekkers fan minderheidstalen.

Mear ynformaasje oer Henk en syn wurk kinne jo fine op syn webside: www.henkwolf.nl

Links nei oare ûnderwerpen út it petear:

Listen project: https://listen-europe.eu/

Seeltersk-Kontoor: https://www.seeltersk.de/

 

Yn de eardere ôfleveringen wiene Esther Liano, Gabor Landman, Herman van Vliet en Sander Hoekstra te gast. Stay tuned foar de oare ôfleveringen mei dizze tige nijsgjirriche gasten:

Steven Sterk, útjouwer, boekhanneler, natuerleafhawwer en pasjonearre ferteller.
Willem Schoorstra, suksesfol Frysk skriuwer, winner fan ferskate literatuer en poezy prizen en bekend fan ûnder oare de boeken Erfskip, RêdBâd en Swarte Ingels.

Omdat wy it mei in soad wille en leafde makke ha, en der noch safolle wichtige en nijsgjirrige ûnderwerpen binne, wolle wy ein dit jier de folgjende searje opnimme.
Underwerpen dy ‘t op ‘e planning steane binne ûnder oaren: de Fryske paradoks, lânskipspine, Fryske autonomy en it taalnivo op skoalle.

Dy folgjende opnamen wolle wy yn in eigen, noch yn te rjochtsjen studio, opnimme. Wy freegje dêrby jimme stipe. Saakkundigens, in finansjele bydrage mar benammen ek ideeën: wa moatte wy foaral freegje en wat binne de ûnderwerpen dêr‘ tst mear oer witte wolst, hokker filosofyske fraachstikken wolst dat wy behannelje, wêr makkest dy drok oer?

Nochris grutte tank oan ús gasten, de sponsoaren en Folkert de Hoop foar de technyske stipe!

Diel dit berjocht:

Foarige post
PODCAST SEARJE ÔFLEVERING 4: Sander Hoekstra
Folgjende post
Strategyske Piramide Jongfryske Mienskip

Resinte berjochten