PODCAST SEARJE ÔFLEVERING 4: Sander Hoekstra

De Jongfryske Mienskip hat in podcast pilot makke wêryn’t wy mei sân gasten prate oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Wy hoopje dat jimme der in soad harkwille oan belibje. Yn ‘e auto, by de kuier of mei byld derby noflik op ‘e bank: lit it ús witte fia de sosjals mei it stekje: #JFMpodcast.

Yn dizze fjirde ôflevering is Sander Hoekstra te gast. Sander is net allinnich foarsitter fan de Jong Fryske Mienskip, mar ek heit, ûndernimmer en dichter. We prate in dizze ôflevering oer de bewustwurding fan syn Fryske identiteit, Frysk yn it bedriuwslibben en skiednisferfalsking troch ‘ dy Hollanners ‘. Mar ek oer de denigrearjende hâlding fan Den Hage en iepenbier bestjoer nei Friezen en noarderlingen, oer Dútsers dy ‘t har Frysk fiele, de Upstalbeam, en fansels dat wichtiche doel fan de JFM: autonomy!

 

 

Yn de eardere ôfleveringen wiene Esther Liano, Gabor Landman en Herman van Vliet te gast. Stay tuned foar de oare ôfleveringen mei dizze tige nijsgjirriche gasten:

Steven Sterk, útjouwer, boekhanneler, natuerleafhawwer en pasjonearre ferteller.
Henk Wolf, taalkundige, dosint en skriuwer oer ûnder oare Sealterfrysk.
Willem Schoorstra, suksesfol Frysk skriuwer, winner fan ferskate literatuer en poezy prizen en bekend fan ûnder oare de boeken Erfskip, RêdBâd en Swarte Ingels.

Omdat wy it mei in soad wille en leafde makke ha, en der noch safolle wichtige en nijsgjirrige ûnderwerpen binne, wolle wy ein dit jier de folgjende searje opnimme.
Underwerpen dy ‘t op ‘e planning steane binne ûnder oaren: de Fryske paradoks, lânskipspine, Fryske autonomy en it taalnivo op skoalle.

Dy folgjende opnamen wolle wy yn in eigen, noch yn te rjochtsjen studio, opnimme. Wy freegje dêrby jimme stipe. Saakkundigens, in finansjele bydrage mar benammen ek ideeën: wa moatte wy foaral freegje en wat binne de ûnderwerpen dêr‘ tst mear oer witte wolst, hokker filosofyske fraachstikken wolst dat wy behannelje, wêr makkest dy drok oer?

Nochris grutte tank oan ús gasten, de sponsoaren en Folkert de Hoop foar de technyske stipe!

Diel dit berjocht:

Foarige post
PODCAST SEARJE ÔFLEVERING 3: Herman van Vliet
Folgjende post
PODCAST SEARJE ÔFLEVERING 5: Henk Wolf

Resinte berjochten