oer ús

De Jongfryske Mienskip leveret striid foar de lykberjochting fan de Fryske taal, kultuer en identiteit. De feriening is oprjochte yn 1915 en fernijd yn 2011. Sûnt 2021 is ús gjalp ‘ûnderweis nei autonomy’. De Jongfryske Mienskip is in brûzjende feriening mei in ryk ferskaat oan leden yn alle leeftydskategoryen. Us leden komme út alle hoeken en hernen. De Jongfryske Mienskip ferbynt!

Wat wy dien ha

Ynter-Fryske kontakten nij libben ynblaasd

Jongerein mear belutsen by de Fryske saak

It Frysk sichtber makke: Donorfolder, oerheidsdokuminten, Frysk op ’e dyk

Histoarysk bewustwêzen fan it Frysk en de Friezen fergrutte

Literêre wurken publisearre lykas de dichtbondel ‘Brutsen’ en de oersetting ‘De Metamorfoaze’

Jungfräiske Mäinskup, in susterorganisaasje yn East-Fryslân oprjochte. Sjoch www.jungfraeiske-maeinskup.frl.

Wat wy no dogge

Wy organisearje it jierlikse ynter-Fryske barren ‘Explore the North’.

Wy organisearje nijsgjirrige aktiviteiten foar ús leden lykas barbekjû’s, smûke jûnen en ludike aksjes.

Wy jouwe fjouwer kear yn ’t jier it ledeblêd Nij Frisia út.

Wy oppenearje ús yn ’e polityk en spylje yn op aktualiteiten.

Wy jouwe útfiering oan ús strategyske piramide om mear romte te meitsjen foar it Frysk en de Friezen.

Ferkenne, ferbine en ferbreedzje

Ferkenne

Wat spilet der yn ’e mienskip? Mei wa kinne wy gearkwurkje?

Ferbine

Hoe kinne wy mei elkoar wat betsjutte foar Fryslân (yn grutter en Europeesk ferbân)?

Ferbreedzje

Hoe kin de JFM in win-win sykje en dat útbouwe?