Nij Frisia

Nij Frisia is it tydskrift fan de Jongfryske Mienskip. It ferskynt fjouwer kear yn ’t jier.

Yn it bestean fan de Jongfryske Mienskip is it tydskrift in pear kear fan namme feroare:

1917 – 1936 Frisia

1951 – 2013 Lyts Frisia

2014 – no Nij Frisia

Nij Frisia is in tydskrift foar Fryske striid & literatuer. Binnen dat ramt kin elkenien kin in artikel foar Nij Frisia skriuwe. De taal fan Nij Frisia is Frysk. Dêrneist publisearje wy ek Sealtefryske of Noardfryske artikelen. Wolle jo de redaksje fan Nij Frisia fersterkje? Wy sykje noch taalhifkers en opmakkers.

Nij Frisia
Nij Frisia
Nij Frisia
Nij Frisia
Nij Frisia
Nij Frisia