Lidmaatskip

"*" indicates required fields

DD dash MM dash YYYY

1 jier fergees lidmaatskip (jongerein/studinten)

Jonger as 25 jier en/of studint? Dan is it earste jier fergees. Folje wol it hiele formulier yn!
Fergees lidmaatskip

Hichte ledejild

Leden fan de Jongfryske Mienskip betelje minimaal € 3,50 yn 'e moanne. It ledejild wurdt moanliks fskreaun.

Wolle jo mear betelje? Dat kin. Folje dan it bedrach hjirneist yn dat wy moanliks fan jo IBAN ôfskriuwe meie.

Foech foar automatyske ynkasso

Hjirby machtigje ik de Jongfryske Mienskip en skriuw eltse moanne it troch my opj ne ledejild fan myn IBAN ôf.
DD dash MM dash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.