Jongfryske Mienskip freget de ING om har diskriminearjende taalbelied te wersjen

Understeande brief, mei ûndertekene troch Gabor Landman út namme fan Stichting European Language Rights en Mirka Antolović -Tipurić, directrice fan  Tûmba, kennissintrum foar diskriminaasjesaken, diversiteit en gelikensens, is ferstjoerd nei de direksje fan de ING:

(Fia dizze link kinne jo de pdf dellade: Taaldiskriminaasje ING bank)

Datum: 28-02-2024

Oan de ING bank
Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam

Fan de Jongfryske Mienskip
In kulturele feriening (1915) dy’t him ynset foar de lykberjochting fan it Fryske folk.
Skriuwadres: jongfryskemienskip@gmail.com

Underwerp: Taal diskriminaasje ING bank

Achte hear / mefrou,

Ik skriuw jo út namme fan de Jongfryske Mienskip om ús noed te uterjen oer de resinte taaldiskriminaasje by de
ING Bank yn Ljouwert. It is ús op it aljemint kommen dat de haadkantoar fan de ING bank yn Amsterdam, Fryske
meiwurkers fan de ING bank yn Ljouwert ferbiedt om oan de telefoan Frysk te praten mei Frysktalige klanten, sels
as de klant yn it Frysk praat.

It giet yn tsjin de útgongspunten fan Artikel 1 fan de Nederlânske Grûnwet en de Algemiene Wet Gelikense
Behanneling (AWGB). Taal mei gjin reden wêze om in oar oars te behanneljen of te beneidielen. It is in wichtich
prinsipe om in ynklusive en rjochtfeardige mienskip te befoarderjen. De ING bank is primêr in ynstitúsje yn ‘e
maatskippij, sadat de maatskippij ek goed funksjonearret. Ynstitúsjonele diskriminaasje is ferbean yn Nederlân!

Dat is in earnstige saak dy’t net allinnich de Fryske mienskip rekket, mar ek in bredere kwestje fan taalferskaat en
respekt foar regionale talen oanbelanget. De bank tsjûget derfan gjin inkeld histoarysk besef mear te hawwen.
Seker om’t guon banken yn de krisis oerein bleaun binne mei oerheidsstipe. Yn ‘e finansjele krisis fan 2008 hat de
ING Bank oerheidsstipe krigen fan 10 miljard euro.

It Frysk is in offisjele taal yn Nederlân en hat in rike skiednis en kultuer. It is fan grut belang dat bedriuwen lykas de
ING harren bewust binne fan de wearde fan it Frysk en de positive ympakt dy’t it brûken fan dy taal hawwe kin op
klanttefredenheid en ferkeap. Undersyk hat oantoand dat it brûken fan de Fryske taal binnen bedriuwen de
drompel ferleget en klanten better temjitte komt.

Wy begripe dat de ING in grutte organisaasje is mei klanten út hiel Nederlân. Lykwols, wy wolle mei klam sizze dat it
mooglik wêze moat om klanten yn it Frysk te wurd te stean, benammen yn regio’s dêr’t it Frysk in wichtige rol spilet
en stypje meartalige klanten op in echte ynklusive wize.

Wy freegje de ING om har taalbelied te wersjen en de klanteservice yn it Frysk oan te bieden. De neamde reden
foar monitoaring allinnich yn it Nederlânsk en it Ingelsk is in drogreden. Hjoed-de-dei brûke al in soad minsken en
bedriuwen de automatyske oersetter AI (Artificial Intelligence). Foar ferslachlizzing is AI ynsteat om as automatyske
oersetter te fungearjen foar ferskate talen yn Europa. AI stipet ek de Fryske taal!

Op dit stuit hat de groeiende feriening Jongfryske Mienskip foar syn leden de rekken by de ING bank. De Jongfryske
Mienskip fertsjintwurdiget de belangen fan syn leden. As der gjin feroaring yn positive sin komt oangeande in
klantfreonliker taalbelied, dan binne wy twongen om nei in oare bank oer te stappen. Ek sille wy as bestjoer
oerwage om in formele oanklacht yn te tsjinjen fan taaldiskriminaasje by it Iepenbier Ministearje en/of it
Gerjochtshôf.

Wy hoopje dat de ING bank iepenstiet foar boppesteande dialooch en syn taalbelied oanpast om temjitte te
kommen oan de winsken en rjochten fan de Fryske mienskip.

Wy freegje jo binnen 8 wiken te reagearjen op ús fersyk.

Ut namme fan:                             Mei ûnderskreaun troch:                                   Mei ûnderskreaun troch:
De Jongfryske Mienskip            Stifting European Language Rights                 Tûmba discriminatie.nl/Fryslan
Bestjoerslid Sjoerd Groenhof    Sekretaris Gabor Landman                               Direktrise Mirka Antolović -Tipurić2

Nederlands

(Via deze link kunt u de pdf downloaden: Taaldiskriminaasje ING bank)

Datum: 26-02-2024

Aan de ING bank 
Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam

Van de Jongfryske Mienskip
Een culturele vereniging (1915) die zich inzet voor de gelijkberechting van het Friese volk.
Correspondentieadres: jongfryskemienskip@gmail.com

Onderwerp: Taal discriminatie ING bank

Geachte heer / mevrouw,

Namens de Jongfryske Mienskip schrijf ik u om onze zorgen te uiten over de recente taaldiscriminatie bij de ING
Bank in Leeuwarden. Wij hebben kennis genomen dat het hoofdkantoor van de ING bank in Amsterdam, Friese
medewerkers van de ING bank in Leeuwarden verbiedt om Fries aan de telefoon te spreken met Friessprekende
klanten, ook al spreekt de klant Fries.

Het is in strijd met de beginselen van artikel 1 van de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
Taal mag geen reden zijn om anderen verschillend te behandelen of te benadelen. Het is een belangrijk principe om
een inclusieve en rechtvaardige samenleving te bevorderen. De ING bank is in de eerste plaats een instituut in de
samenleving, zodat de samenleving ook goed functioneert. Institutionele discriminatie is in Nederland verboden!

Dit is een ernstige zaak die niet alleen de Friese samenleving raakt, maar ook een breder vraagstuk van
taaldiversiteit en respect voor streektalen betreft. De bank laat zien geen historisch besef meer te hebben. Vooral
omdat sommige banken de crisis met overheidssteun hebben overleefd. Tijdens de financiële crisis van 2008
ontving ING Bank overheidssteun van 10 miljard euro.

Het Fries is een officiële taal in Nederland en kent een rijke geschiedenis en cultuur. Het is van groot belang dat
bedrijven als ING zich bewust zijn van de waarde van het Fries en de positieve impact die het gebruik van deze taal
kan hebben op de klanttevredenheid en omzet. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de Friese taal binnen
bedrijven de drempel verlaagt en klanten beter bedient.

Wij begrijpen dat ING een grote organisatie is met klanten uit heel Nederland. Wij willen echter benadrukken dat
het mogelijk moet zijn om klanten in het Fries te woord te staan, vooral in regio’s waar het Fries een belangrijke rol
speelt, en om meertalige klanten op een werkelijk inclusieve manier te ondersteunen.

Wij vragen ING om hun taalbeleid te herzien en klantenservice in het Fries aan te bieden. De opgegeven reden om
alleen in het Nederlands en Engels te kunnen monitoren is een drogreden. Tegenwoordig maken veel mensen en
bedrijven al gebruik van de automatische vertaler AI (Artificiële Intelligentie). Voor rapportage kan AI fungeren als
automatische vertaler voor verschillende talen in Europa. AI ondersteunt ook de Friese taal!

De groeiende vereniging Jongfryske Mienskip heeft momenteel voor haar leden een rekening bij de ING bank. De
Jongfryske Mienskip behartigt de belangen van haar leden. Als er geen positieve verandering komt ten aanzien van
een klantvriendelijker taalbeleid, zullen wij genoodzaakt zijn over te stappen naar een andere bank.

Als bestuur overwegen wij ook om een formele klacht wegens taaldiscriminatie in te dienen bij het Openbaar Ministerie en/of de Rechtbank.

Wij hopen dat de ING bank openstaat voor bovenstaande dialoog en zijn taalbeleid aangepast aan de wensen en
rechten van de Friese samenleving.

Wij vragen u om binnen 8 weken op ons verzoek te reageren.

Uit naam van:                                      Mede onderschreven door:                      Mede onderschreven door:
De Jongfryske Mienskip                   Stichting European Language Rights     Tûmba discriminatie.nl/Fryslan
Bestuurslid Sjoerd Groenhof            Secretaris Gabor Landman                      Directrice Mirka Antolović -Tipurić

Diel dit berjocht:

Foarige post
ING-management stekt Fryske flagge út
Folgjende post
Bodderstocht 20 april 2024

Resinte berjochten