Fryske gemeentenamme De Fryske Marren

Wapenfeit 2015 Gemeentenamme De Fryske Marren 1 july

Yn 2014 hat de Jongfryske Mienskip drok dwaande west mei aksjefieren. Sa sieten wy yn ’e riedsseal doe’t it beslút nommen waard om de nije weryndielingsgemeente in Frysktalige gemeentenamme te jaan. In lytse groep ûndernimmers wie dêr op tsjin en ek in oantal politike partijen woenen it net lije. De Jongfryske Mienskip hat sawol online as by de twa demonstraasjes by it gemeentehûs aksje fierd. Op 1 july 2015 waard de Frysktalige gemeentenamme in feit.

Diel dit berjocht:

Folgjende post
Gjin Nederlânske flagge yn Provinsjehûs

Resinte berjochten