21/05/2024
Aurich, Rahe

Ynter-Fryske gearkomste by de Opstalbeam

Skriuw de datum mar fêst yn jim bûsboekje. Ynfo folget letter.

Diel dit item:

Foarige item
Betinking Slach by Hartwarden
Folgjende item
Ynterfrysk Kongres

Oare items