21/01/2024
Hartwarden (Stadland), Wezermersk

Betinking Slach by Hartwarden

Betinking begjint om 10:00 oere. Dielnimmers sammelje by de Friesenheim.

Adres: Friesenstraße 15, Stadland (East-Fryslân, Dútslân)

Diel dit item:

Folgjende item
Ynter-Fryske gearkomste by de Opstalbeam

Oare items