Striid foar de lykberjochting fan de

Fryske taal, kultuer en identiteit.

De Jongfryske Mienskip leveret striid foar de lykberjochting fan de Fryske taal, kultuer en identiteit. De feriening is oprjochte yn 1915 en fernijd yn 2011. Sûnt 2021 is ús gjalp ‘ûnderweis nei autonomy’.

Eveneminten

Hjir fynsto in list mei alle (ynter-)Fryske eveneminten en gearkomsten fan ’e Jongfryske Mienskip.

websjop

Wolkom yn ús websjop!

wapenfeiten

Wat hawwe wy beskrept foar de Fryske saak? Hjirûnder jouwe wy in priuwke fan ús wurk. Foto’s fan eveneminten fan de Jongfryske Mienskip kinsto fine op Facebook, Instagram of Twitter.

nijs

Hjir fine jo de wichtichste nijsflitsen oer de rinnende saken yn ús feriening.